46 Kisten Mega-Auktion - Beacon, Dias, Gold, Eisen, Nametags, Quarz, XPs, Glowstone, Laternen, Ranken, Zauberset, Essen - Happy Halloween